تلفن : 23547 - 021
فیلتر
بر اساس

مسعود زندی گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

ظفر | 60 متری

ظفر

990,000,000 تومان / کل
1 تخت 1 حمام 60 متر

مسعود زندی گروه مشاورین املاک شار

990,000,000 تومان / کل
16,500,000 تومان / هر متر
1 خواب 1 حمام 60 متر

یونس جباری گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

کامرانیه | 170 متری

کامرانیه

3,700,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 170 متر

یونس جباری گروه مشاورین املاک شار

3,700,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 170 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

فرشته | 285 متری

الهیه

8,550,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 285 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

8,550,000,000 تومان / کل
30,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 285 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

الهیه | 275 متری

الهیه

7,000,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 275 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

7,000,000,000 تومان / کل
25,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 275 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

الهیه | 375 متری

الهیه

9,500,000,000 تومان / کل
4 تخت 1 حمام 375 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

9,500,000,000 تومان / کل
25,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 1 حمام 375 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

فرمانیه | 280 متری

فرمانیه

9,800,000,000 تومان / کل
4 تخت 2 حمام 380 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

9,800,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 2 حمام 380 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

زعفرانیه | 300 متری

زعفرانیه

10,500,000,000 تومان / کل
4 تخت 2 حمام 300 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

10,500,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 2 حمام 300 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

فرمانیه | 160 متری

فرمانیه

5,600,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 160 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

5,600,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 160 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

2 هفته
2 هفته

الهیه | 179 متری

الهیه

5,298,400,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 179 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

5,298,400,000 تومان / کل
29,600,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 179 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرمانیه | 205 متری

فرمانیه

5,125,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 205 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

5,125,000,000 تومان / کل
25,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 205 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرمانیه | 135 متری

فرمانیه

3,780,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 135 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

3,780,000,000 تومان / کل
28,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 135 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 120 متری

دولت

2,520,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 120 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

2,520,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 120 متر