تلفن : 23547 - 021
فیلتر
بر اساس

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرمانیه | 280 متری

فرمانیه

8,400,000,000 تومان / کل
4 تخت 2 حمام 280 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

8,400,000,000 تومان / کل
30,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 2 حمام 280 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

زعفرانیه | 160 متری

زعفرانیه

4,640,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 160 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

4,640,000,000 تومان / کل
29,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 160 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

الهیه | 390 متری

الهیه

19,500,000,000 تومان / کل
4 تخت 1 حمام 390 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

19,500,000,000 تومان / کل
50,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 1 حمام 390 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 94 متری

دولت

1,222,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 94 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,222,000,000 تومان / کل
13,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 94 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 100 متری

دولت

2,100,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 100 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

2,100,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 100 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 94 متری

دولت

1,974,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 94 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,974,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 94 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 120 متری

دولت

2,520,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 120 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

2,520,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 120 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

دولت | 160 متری

دولت

3,200,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 160 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3,200,000,000 تومان / کل
20,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 160 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرشته | 62 متری

الهیه

2,170,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 62 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

2,170,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 62 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

نیاوران | 215 متری

نیاوران

7,525,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 215 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

7,525,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 215 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرمانیه | 160 متری

فرمانیه

5,600,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 160 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

5,600,000,000 تومان / کل
35,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 160 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

3 هفته
3 هفته

فرمانیه | 260 متری

فرمانیه

7,800,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 260 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

7,800,000,000 تومان / کل
30,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 260 متر