تلفن : 23547 - 021
فیلتر
بر اساس

احسان نوری گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

شریعتی | 120 متری

شریعتی

2,160,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 120 متر

احسان نوری گروه مشاورین املاک شار

2,160,000,000 تومان / کل
18,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 120 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرشته | 400 متری

الهیه

8,500,000,000 تومان / کل
5 تخت 1 حمام 400 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

8,500,000,000 تومان / کل
21,250,000 تومان / هر متر
5 خواب 1 حمام 400 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرشته | 280 متری

الهیه

13,500,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 280 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

13,500,000,000 تومان / کل
48,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 280 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

دولت | 140 متری

دولت

3,080,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 140 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3,080,000,000 تومان / کل
22,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 140 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

دولت | 152 متری

دولت

2,888,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 152 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

2,888,000,000 تومان / کل
19,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 152 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

دولت | 86 متری

دولت

1,548,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 86 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,548,000,000 تومان / کل
18,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 86 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرشته | 360 متری

الهیه

13,680,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 360 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

13,680,000,000 تومان / کل
38,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 360 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرشته | 560 متری

الهیه

29,120,000,000 تومان / کل
3 تخت 2 حمام 560 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

29,120,000,000 تومان / کل
52,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 2 حمام 560 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

نیاوران | 165 متری

نیاوران

2,640,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 165 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

2,640,000,000 تومان / کل
16,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 165 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

نیاوران | 200 متری

نیاوران

4,600,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 200 متر

امیر جبلی گروه مشاورین املاک شار

4,600,000,000 تومان / کل
23,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 200 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرمانیه | 180 متری

فرمانیه

5,940,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 180 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

5,940,000,000 تومان / کل
33,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 180 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

3 روز
3 روز

فرمانیه | 185 متری

فرمانیه

6,105,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 185 متر

محمد عطری گروه مشاورین املاک شار

6,105,000,000 تومان / کل
33,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 185 متر